РЕЗОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ CISAC:
«КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОВНИКІВ В УКРАЇНІ»
CE19-0364
European Committee (Європейський комітет CISAC)
Berlin, 10/04/2019 - 11/04/2019 (Берлін, 10-11 квітня, 2019 року)
Source Language: English Published
on: 08/04/2019
Resolution: collective management and licensing of broadcasters in Ukraine
The European Committee of the International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), representing societies of authors and composers of all European countries, at its meeting in Berlin on April 10 -11, 2019:

>> Informed by its member NGO-UACRR about significant legislative changes in the area of collective management and

>> Alerted by NGO-UACRR to the continuing copyright infringements by broadcasters and other commercial users in Ukraine;

>> Notes that one of the main goals of the new Collective Rights Management law ("CRM law"), adopted in July 2018, is to address the chaos in the collective management field through meaningful legislative criteria on CMO activities and by instituting a system of accreditation of one CMO per type of rights, including for public performance, broadcasting and cable retransmission;

>> Points out that NGO-UACRR manages global music repertoire from around the world based on reciprocal agreements signed with most foreign sister CMOs;

>> Observes that NGO-UACRR is the only organisation in Ukraine entitled to license public performance and broadcasting rights in global music repertoire;

>> Draws attention that, in accordance with the prevailing international practice, music publishers that concluded contracts with music creators do not control the performance rights of these creators. They only enjoy a contractual right to share in the revenues collected by the CMO chosen by the creator. In this regard, there is a legal obligation to license music performance rights, including broadcasting, through a duly authorised CMO, such as NGO-UACRR in Ukraine;

>> Expects Ukrainian authorities, in the process of state accreditation under the new CRM law, to take into consideration that NGO-UACRR is the only CISAC member in Ukraine representing the global music repertoire based on more than 90 reciprocal agreements with CMOs from all over the world;

>> Points out that continuing non-payment of royalties by the majority of broadcasters and other users adversely affects the image of Ukraine internationally;

>> Calls upon the President, the Government, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine and National Council of Ukraine for Television and Radio Broadcasting to facilitate an objective accreditation process in the area of public performance and broadcasting of musical works as well as cable retransmission, taking into account the global repertoire managed by NGO-UACRR, and to take all possible measures in accordance with their competences for rendering all necessary support to CISAC members in Ukraine, NGO- UACRR and CINEMA, in their struggles to enforce copyright in Ukraine;

>> Fully supports actions and efforts of NGO-UACRR and CINEMA to use all possible legal remedies to ensure the effective protection of the interests of both Ukrainian and foreign creators and rights holders.

*********************************************************************************************************
Резолюція: колективне управління та ліцензування мовників в Україні

Європейський комітет Міжнародної конфедерації товариств авторів і композиторів (CISAC), який представляє товариства авторів і композиторів з країн Європи, на своєму засіданні в Берліні 10 - 11 квітня, 2019 року:

>> Заслухав повідомлення її члена ГО УААСП про значні законодавчі зміни в сфері колективного управління та про тривале порушення авторських прав мовникам та іншими комерційними користувачами в Україні;

>> Зазначає, що однією з головних цілей нового Закону про колективне управління правами (далі "Закон про КУП"), прийнятого в липні 2018 р., є подолання хаосу в сфері колективного управління через змістовні законодавчі критерії щодо діяльності організацій та запровадження системи акредитації однієї ОКУ за видом прав, у тому числі для публічного виконання, сповіщення (мовлення) та кабельної ретрансляції;

>> Наголошує, що ГО УААСП управляє глобальним музичним репертуаром з усього світу на основі взаємних угод, укладених з більшістю сестринських ОКУ;

>> Констатує, що ГО УААСП є єдиною організацією в Україні, яка має право ліцензувати публічне виконання та сповіщення прав на світовий музичний репертуар;

>> Звертає увагу, що відповідно до переважаючої міжнародної практики, музичні видавці, які уклали договори з авторами музики, не управляють правом на публічне виконання таких авторів. Вони лише користуються договірним правом отримувати частку від доходів, зібраних ОКУ, яку обрав автор. Відповідно, існує юридичне зобов'язання ліцензувати музичні права на публічне виконання, включаючи публічне сповіщення, через належним чином уповноважену ОКУ, як то ГО УААСП в Україні;

>> Очікує, що українські органи влади під час процедури державної акредитації згідно з новим Законом про КУП, приймуть до уваги, що ГО УААСП є єдиним членом CISAC в Україні, що представляє світовий музичний репертуар на основі більш ніж 90 договорів про взаємне представництво інтересів з OКУ з усього світу;

>> Зазначає, що тривала несплата роялті більшістю мовників та інших користувачів негативно впливає на імідж України на міжнародному рівні;

>> Закликає Президента, Уряд, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення забезпечити об'єктивний процесу акредитації у сферах публічного виконання та сповіщення музичних творів, а також кабельної ретрансляції, беручи до уваги, що світовий музичний репертуар знаходиться в управління ГО УААСП, а також вжити всіх можливих заходів у відповідності до своїх повноважень для забезпечення необхідної підтримки членам CISAC в Україні, ГО УААСП та ВГО CINEMA, у їх боротьбі за дотримання авторських прав в Україні.

>> Повністю підтримує дії та зусилля ГО УААСП та ВГО СІNЕМА щодо використання всіх можливих правових засобів для забезпечення ефективного захисту інтересів як українських, так і іноземних творців та правовласників.

Петро Порошенко
Volodymyr Groysman
Степан Кубів
Андрій Парубій
Національна Рада України з питань ТБ та радіомовлення

Резолюція Європейського Комітету CISAC - 06.04.2017
CE17-0292
European Committee
05/04/2017 - 06/04/2017
Source Language: English
Published on: 30/04/2017
Resolution: Copyright infringement by TV and radio broadcasters in Ukraine
The European Committee of the International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), representing creators
and authors’ societies from all European Countries, meeting on 5 and 6 April, 2017:

>> Informed ​by its Ukrainian members UACRR (representing music, dramatic and literary creators) and AuPO CINEMA (representing
AV creators) about the persistent denial of most Ukrainian TV broadcasters (public and commercial) and cable operators to
honour their copyright obligations;

>> Noting ​the alarming situation regarding the refusal of most radio stations in Ukraine to duly renew their contractual relations with
UACRR as of 1 January, 2017, which has resulted in continuing violations of the Ukrainian Copyright Act, causing significant
damage to the interests of the international and local creators represented by UACRR;

>> Understands ​that the situation is further aggravated by imperfection of legislation and lack of UACRR’s and AuPO CINEMA’s
authority to verify the income reported by the users, so to properly apply the minimum rates as defined by Resolution #72 of the
Cabinet of Ministers of Ukraine;

>> Points out ​that broadcasters are always considered to be the flagships of respecting copyrights and that royalties due by
broadcasters for the use of musical and audiovisual works within their programs represent a revenue stream of vital importance
for creators all over the world;

>> Draws attention ​that the above situation adversely affects the image of Ukraine on international arena, undermining the
operations of UACRR, which is the oldest and most developed collective management organization in Ukraine, a member of CISAC
since 1993, and managing both national and international music, dramatic and literary repertoire as well as AuPO CINEMA, which
is the legitimate CMO protecting the rights of domestic and international authors in the audiovisual field;

>> Fully supports ​the actions and efforts of UACRR and AuPO CINEMA to use all possible legal remedies so to ensure effective
protection of interests of both Ukrainian and international right holders;

>> Calls upon ​the President, the Government and in particular the Ministry of Economic Development of Ukraine to take all necessary
administrative measures to urgently redress the above situation and offer their full support to UACRR and AuPO CINEMA.

>> Requests ​that the Ukrainian authorities duly honour their EU aspirations by properly amending the copyright legislation of Ukraine
in accordance with best European and international practices, so to allow only legitimate organisations such as UACRR and AuPO
CINEMA to operate.
******************************************************************
Європейський комітет Міжнародної конфедерації товариств авторів і композиторів (CISAC), представляючи товариства творців та авторів з усіх європейських країн, що відбувся 5 і 6 квітня 2017 року:

>> На підставі інформації від його українських членів UACRR (УАAСП) (що представляє музичних, драматичних і літературних авторів) і ВГO CINEMA (що представляє AV творців) про стійкі заперечення більшості українських телемовників (державних і комерційних) і кабельних операторів виконувати свої зобов'язання з авторського права;

>> Відзначає тривожну ситуацію у зв'язку з відмовою більшості радіостанцій в Україні в установленому порядку відновити свої договірні відносини з УАAСП станом на 1 січня 2017 року, що призвело до тривалих порушень Закону України про захист авторського права, та заподіяння значної шкоди інтересам міжнародних і місцевих творців, представлених УАAСП;

>> Розуміє​, що ситуація ускладнюється недосконалістю законодавства та відсутністю повноважень в УАAСП і ВГО CINEMA для перевірки доходів, про які повідомляють користувачі, для того, щоб належно застосовувати мінімальні ставки, як це визначено Постановою № 72 Кабінету Міністрів України;

>> Вказує на те, що теле- і радіомовники завжди вважаються флагманами дотримання авторських прав і що ліцензійні платежі, за користування ними музичних та аудіовізуальних творів в рамках своїх програм є джерелом доходів та має життєво важливе значення для творців у всьому світі;

>> Звертає увагу​, що вищеописана ситуація негативно впливає на імідж України на міжнародній арені, підриває діяльність УАAСП, яка є найстарішою і найбільш розвиненою організацією колективного управління в Україні, є членом СІЗАК з 1993 року, і управляє як національною так міжнародною музикою, драматичним і літературним репертуаром, як і ВГO CINEMA, яка є легітимною ОКУ (Організацією Колективного Управління) захисту прав вітчизняних і зарубіжних авторів в аудіовізуальній сфері;

>> Повністю підтримує дії і зусилля УАAСП і ВГО CINEMA на використання всіх можливих засобів правового захисту, з тим щоб забезпечити ефективний захист інтересів як українських, так і міжнародних правовласників;

>> Закликає Президента, уряд і, зокрема, Міністерство економічного розвитку України, вжити всіх необхідних адміністративних заходів і терміново виправити ситуацію, і вище пропонує повну підтримку УАAСП і ВГО CINEMA.

>> Вимагає в української влади належного шанування своїх ЄС прагнень, належним чином змінивши законодавство про авторське право України відповідно до найкращих європейських і міжнародних практик, так, щоб тільки легітимні організації, такі як УАAСП і ВГО CINEMA, мали право на діяльність.

CISAC і ICMP чекають від уряду України дій по подоланню кризи в авторському праві
CISAC and ICMP, the world trade association representing the interests of the music publishing community internationally, have written to the Ukraine government voicing concerns over its failure to implement legislative reforms to tackle the ongoing crisis in collective management.
Last February, under the auspices of WIPO, a number of high-level meetings took place in Kiev at the Ministry of Economic Development and Trade, aimed at addressing Ukraine’s legislative needs in the field of collective management. Representatives of the Ministry of Economic Development and Trade held talks with representatives of key international organisations, which included representatives of CMOs in Ukraine and internationally, and the European Commission. Following the meetings, agreement was reached on a new Draft Law on a range of collective management reforms. The proposed law was drafted by WIPO expert Mihály Ficsor, and adopted international and EU best practices in collective management.
On 30 June 2017, in a letter addressed to First Vice Prime Minister and Minister of Economic Development and Trade of Ukraine Stepan Kubiv, it urges his ‘‘support’’ in prioritising the legislative process towards adoption of the Draft Law. ‘‘Over 4 months have passed since the constructive meetings in Kiev without any action. To the best of our knowledge, the final revision of the Law has not even been submitted to WIPO yet. This has delayed the whole process and has allowed the ongoing chaos in the collective management field to continue.’’

The letter says the crisis experienced in the collective management area in Ukraine has ‘‘severe local and international implications’’ and It is ‘‘hugely damaging’’ to the interests of local and foreign creators, as well as music publishers. The delay of the legislative reform also prevents the long-awaited transformation of the Ukrainian Agency of Copyright and Related Rights (UACRR) into a non-governmental organisation, managed by and accountable to authors, composers and music publishers, a move welcomed by CISAC and ICMP.

The letter asks for support in preserving and reforming UACRR in accordance with the requirements of the recently-adopted EU Directive on Collective Management. The government’s failure to correct the problem of ‘‘illegitimate collective management societies’’ within the country is also highlighted. ‘‘The continued operation in Ukraine of a large number of illegitimate societies that are not recognised by international rights holders, continues to inflict huge losses and perpetuates an unstable and undesirable situation.’’

For many years, music rights holders in Ukraine have been hindered by a confused and ineffective collective management system. There are some 19 CMOs operating in the sector – only two of them are affiliated to CISAC, UACRR for music and CINEMA for the audiovisual sector - and most users commonly refuse to pay due royalties. CISAC, alongside a coalition of other right holders, has been lobbying internationally and locally to improve this situation.
**************************************************************************
Як повідомляє офіційний сайт CISAC від 3 липня 2017року. Міжнародна авторська конфедерація спільно з ICMP (всесвітнє об’єднання видавців) направила на адресу уряду України листа, в якому дві авторитетні організації висловили стурбованість бездіяльністю української сторони в питанні провадження реформ законодавства в сфері авторського права, – реформ, що поклали б край кризі в системі авторського права України.

В повідомленні CISAC зазначається, що у лютому-березні 2017 року під час багатосторонньої зустрічі, що пройшла в Києві за участі представників Єврокомісії, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), багатьох міжнародних організацій (включаючи CISAC і ICMP), вже було представлено законопроект про зміни в закон України «Про авторське право і суміжні права». Даний законопроект, підготовлений провідним експертом WIPO Міхалі Фічором, був адаптований до вимог міжнародного законодавства і відповідав найкращим світовим і європейським практикам авторського права.

Одначе з того моменту міжнародна спільнота так і не побачила намагань уряду в імплементації оновленого законодавства. «Чотири місяці, що пройшли з моменту конструктивної зустрічі в Києві, минули без жодних дій, – говориться в листі CISAC і ICMP. – Наскільки нам відомо, остаточна редакція законопроекту ще навіть не була надіслана у WIPO. Це відтермінувало весь процес і дозволило продовжитись існуючому хаосу в системі колективного управління».

В листі зазначається, що дана криза в авторському праві України вже «має серйозні локальні і міжнародні наслідки», «завдавши величезної шкоди місцевим і іноземним авторам і видавцям». Відтермінування реформи також заважає і довгоочікуваній трансформації Українського агентства з авторських та суміжних прав (УААСП) у недержавну організацію, підконтрольну та підзвітну авторам, композиторам і видавцям – цей задекларований крок раніше був схвалений CISAC і ICMP.

В листі озвучено сподівання на те, що УААСП буде збережено і реформовано у відповідності до вимог Директиви ЄС з колективного управління. Виділено також провал уряду в улагодженні проблеми з нелегітимними організаціями колективного управління, що діють на території країни. Не будучи визнаними міжнародними правовласниками, вони продовжують наносити авторам величезні збитки, зберігаючи нестабільну та небажану ситуацію.

Зрештою, CISAC нагадав в даному повідомленні, що протягом вже багатьох років автори в Україні сковані заплутаною і неефективною системою авторського права, котра дозволяє діяти в країні одразу дев’ятнадцятьом ОКУ – з них лише дві є членами CISAC, включаючи УААСП по музиці та ВГО «СІНЕМА» у аудіовізуальному секторі. З огляду на цю ситуацію, більшість користувачів авторського контенту відмовляється сплачувати роялті. CISAC разом з провідними організаціями світу, що мають безпосередній стосунок до авторського права, робить все можливе, щоб виправити наявний стан справ.

Лист Ген. директора СISAC до Президента України - 19.06.2018
*****************************************************************

Президенту України
Пану Петру Порошенку

19 червня 2018 року

Шановний Пане Порошенко,

Закликаємо накласти вето на Закон 7466 про управління авторським правом і суміжними правами

Я пишу Вам від імені CISAC, Міжнародної конфедерації товариств авторів і композиторів. Як провідна всесвітня організація авторських товариств (також називається "Організації колективного управління" або "ОКУ"), CISAC об'єднує 238 ОКУ з 121 країни. За допомогою цих ОКУ CISAC представляє більше 4 мільйонів творців з усіх художніх сфер, включаючи музику, драму, літературу, аудіо-візуальне, графічне та візуальне мистецтво. В Україні наші члени - УААСП та CIНEMA.

Довгий час CISAC, разом з іншими міжнародними організаціями, закликає українську владу знайти змістовне рішення для триваючого розбрату у сфері колективного управління. Розповсюдження нелегітимних організацій колективного управління (ОКУ) вже завдало руйнівного впливу на творчі галузі та завдало значних втрат як місцевим, так і міжнародним учасникам.

Відповідно до вимог міжнародної та місцевої громадськості, Верховна Рада України прийняла Закон 7466, який, незважаючи на те, що він є кроком вперед, все ще страждає від значних недоліків. Якщо не вчасно і належним чином не буде внесено змін, недоліки нового Закону стануть перешкодою для його реалізації та підірвуть його цілі.

Основні недоліки Закону можна звести до наступного:

1. Положення щодо реєстрації та акредитації ОКУ, які не мають необхідної точності

Критерії реєстрації ОКУ надмірно спрощені. Жодне інше європейське законодавство не є настільки ліберальним, що дозволяє будь-якій групі людей створити ОКУ без відповідності будь-яким кваліфікаційним критеріям. Колективне управління - це професійна діяльність, яка вимагає вміння та знань, а також значних фінансових та людських ресурсів. Ст. 15 (2) необхідно змінити, щоб відобразити це і встановити відповідні пороги;

Поняття "додаткового акредитованої" ОКУ не має юридичного обґрунтування та причини його введення незрозумілі. Цей елемент може залишити двері відкритими для несправедливих товариств, а також підірвати створення сильних рішень "єдиного вікна". Закон повинен бути змінений шляхом усунення поняття "додатково акредитованої" ОКУ із Статті 12 (5);

Встановлення 14-місячноого терміну для процедури акредитації не має сенсу. Це не повинно займати так багато часу для початку процесу, зокрема, з огляду на важливість і актуальність питань, які Законом націлені на вирішення. Крім того, немає ясності щодо того, як довго така процедура акредитації може тривати, коли вона буде розпочата. Відсутність чіткої шкали часу може підірвати ефективність всього процесу. Відповідно до пункту 3 Перехідних положень слід внести відповідні зміни та зазначити, що процедура акредитації повинна починатися протягом 5 місяців або менше після прийняття Закону;

Участь контент-користувачів у процесі прийняття рішень щодо акредитації ОКУ не має прецеденту в інших європейських юрисдикціях і просто не має сенсу. Це може спричинити авторизацію лише тих ОКУ, які співтовариство користувачів вважають "дружніми" до своїх інтересів. Ст. 16 слід змінити шляхом вдосконалення складу комітету з акредитації та виключення участі користувачів або асоціацій користувачів.

2. Критерії встановлення тарифів не є достатньо чіткими

Тарифи є основою будь-якої ефективної системи колективного управління. Положення ст. 20 (2), мабуть, призначаються для реалізації відповідних критеріїв директиви CRM, але результат є заплутаним і незрозумілим. Поточний текст складається з різних принципів, що залишає загальне враження, що баланс схиляється до користувачів. Зокрема, у ст. 20 (4) вносяться дуже спірні параметри тарифів, а саме "прибуток користувача". Задекларованим прибутком будь-якого комерційного підприємства можна буде легко маніпулювати і тому «прибуток» не може слугувати надійним еталоном для тарифів на авторські права. До Ст. 20 (2) слід внести зміни, щоб чітко включати лише ті принципи встановлення тарифів, які встановлені відповідно до Директиви CRM ЄС. Слід уникати будь-яких посилань на "прибуток", зроблений користувачами як чинний параметр.

3. Визначення ретрансляції кабелю, що суперечить європейським та міжнародним нормам

Визначення «Кабельної ретрансляції» охоплює лише програми, що походять з-за кордону, але не є ретрансляцією українських телеканалів. Така вузька сфера права на ретрансляцію по кабелю суперечить Бернській конвенції та Директиві ЄС (Директива 93/83 / CEE від 27 вересня 1993 р. Щодо супутникового мовлення та ретрансляції кабелів). Впровадження Директиви у всіх країнах ЄС визнало право винагороди авторам за кабельну ретрансляцію їхніх робіт. Це право здійснюється виключно організаціями колективного управління, незалежно від походження ретранслюючої програми (транскордонної або місцевої). Бернська конвенція, в ст. 11bis, (1) (ii), передбачає, що права авторів охоплюють ситуації, коли суб'єкт господарювання, відмінний від оригінальної телерадіоорганізації, виконує акт ретрансляції. Це означає, що коли оператори кабельного телебачення повторно передають роботу, їм потрібно отримати ліцензію та сплатити роялті власникам авторських прав. Україна є членом Бернської конвенції і повинна дотримуватися її положень.
Обов'язок за Бернською конвенцією також включений в угоду TRIPs, і, як член WTO, Україна зобов'язана дотримуватися TRIPs. Визначення "кабельної ретрансляції" згідно з пунктом 6 Перехідних положень має бути змінено таким чином, щоб охоплювати обидва акти трансграничної ретрансляції та ретрансляцію передач, що виготовлені в Україні.

4. Необгрунтована передача «незапитуваних коштів» ОКУ державним установам

Ст. 21 (6), що стосується "незапитуваних коштів", зазначено, що після закінчення 3-х років такі доходи "будуть спрямовані на розвиток української культури. Кабінет Міністрів України затверджує порядок та умови передачі відповідних фондів організацією колективного управління до державної установи, яка виконує спеціальні функції щодо сприяння національному та культурному розвитку України ". " Таке законодавче рішення представляє необгрунтоване втручання у приватний характер порушених прав, суперечить духові Директиви ЄС про колективний менеджмент та позбавляє вищий і суверенний орган кожного ОКУ, Загальні Збори, демократичним рішенням використовувати такі "незапитувані кошти». Більше того, такі доходи можуть належати не тільки українським творцям, але й іноземним, тому не може бути жодної обґрунтованої причини для їх спрямування лише на інтереси української культури. До Ст. 21 (6) слід внести зміни, щоб дозволити Загальним Зборам членів ОКУ визначити політику розподілу ОКУ щодо будь-яких "незапитуваних
коштів" у прозорий та демократичний спосіб.

З огляду на вищесказане і зважаючи на велику кількість недоліків у Законі та серйозність цих недоліків, ми закликаємо Вас виконати свої конституційні повноваження та ветувати Закон 7466. Це дасть українським законодавцям можливість виправити правові недоліки та запровадити систему колективного управління, яка відповідатиме стандартам, встановленим в ЄС та багатьох інших країнах. CISAC із задоволенням внесе свій внесок і свій досвід та знання в цій галузі та допоможе українській владі у створенні сучасної та значущої системи, яка буде підтримувати місцевих та міжнародних творців та забезпечить Україні користь від здорового та процвітаючого творчого сектора.


Щиро Ваш,
Гаді Орон
Генеральний директор CISAC